top of page
Woordverklaringen

Adam : Bijbelse aanduiding voor de Oorspronkelijke Mens van vóór de val. Dit is de microkosmos, de samenvatting van het gehele Universum, de zevenvoudige schepping, waarin de Goddelijke Gedachte werkzaam is naar een steeds groeiende vervolmaking toe.

Zie ook : Microkosmos,  Val


 

Ademveld : Ook soms aurisch veld of begeertelichaam genoemd, is het krachtveld dat het fysische en het etherische lichaam omringt, en waarvan de aard en het trillingsniveau alles bepaalt wat door de mens "ingeademd" wordt. Alle gedachten, beelden, verlangens en krachten die de menselijke persoonlijkheid drijven tot het verwerkelijken van één of andere mogelijkheid die in hem aanwezig is worden door het ademveld aanvaard of afgewezen, naargelang de Ideatiekracht die zich er gevormd heeft. De impact van de astrale spiegelsfeer op het ademveld van de mens is één der grootste hindernissen op het Pad; de zelfkennis betreffende de mentale en emotionele gevangenschap is de poort tot nieuw Leven.

Zie ook : Lichaam,  i.v.m. "begeertelichaam"


 

Alchemie : Beheersing van de fijnere Natuurwetten en van de "Materia Magica". Er bestaat een natuuralchemie waar talrijke esoterici van diverse strekkingen zich aan wijden, soms met verrassende resultaten op het gebied van wetenschap, gezondheid en levensverlenging. Deze natuuralchemie behoort echter tot het occultisme, want zij blijft op het domein van de dialectiek. De alchemie van het Rozenkruis echter berust op de totale transformatie van het bloed in zijn ruimste betekenis : het eigenlijke bloed, het zenuwfluïde, het hormonale fluïde en het slangenvuur, want daarin is ons ganse verleden en onze karma vastgelegd. Dit alchemische proces der transfiguratie vereist de verwezenlijking van een nieuw handelingsleven, waarvan het brandpunt zich bevindt in de Roos des Harten, door het vrijmaken van de krachten van het Oeratoom.

Zie ook : Dialectiek,  Roos des Harten i.v.m. "Oeratoom",  Transfiguratie


Alchemische Bruiloft : Alchemisch geschrift "De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis", toegeschreven aan Johannes Valentin Andreae (verkrijgbaar bij de Rozekruis Pers). Hij verhaalt met een uiterste preciesheid de verscheidene etappes i.v.m. de transmutatie van de Ziel, van haar wedergeboorte en haar vereniging met de Geest, door het volgen van Christiaan Rozenkruis - het prototype van de kandidaat - tijdens zijn moeizame rondreis van zeven "dagen" in het kasteel waar de bruiloft moet plaatsvinden.

Zie ook : Christiaan Rozenkruis, 


 

Aurisch wezen : Zevenvoudig magnetisch veld dat de persoonlijkheid omsluit. Deze vormt het "firmament" van onze microkosmos. Als drager van ons verleden - van onze voorgaande levens - en van het karma in onze microkosmos, bepaalt hij de levensloop van de persoonlijkheid die erin wordt geïncarneerd. De twaalf magnetische punten in dit firmament - onze inwendige dierenriem - beïnvloeden de ganse persoonlijkheid via de twaalf paren hersenzenuwen in het hoofdheiligdom. Deze twaalf instrumenten van de persoonlijkheid dienen door Jezus (de nieuwe Ziel) gekozen te worden, vervolgens gedoopt (verbonden met het nieuwe leven) en gevoed, teneinde "discipelen" te worden die de persoonlijkheid volledig naar de Christuskracht zullen oriënteren. In het aurisch wezen onderscheidt men ook een indrukwekkende menselijke vorm - een imitatie van de hemelse Mens - het hogere zelf, dat zich kan voordoen als een "lichtengel", en dat aanleiding geeft tot vele mystieke of occulte illusies (zie Microkosmos).

Zie ook : KarmaOccultismeLipika


 

Bevrijding : Door de wedergeboorte van de oorspronkelijke goddelijke Ziel in de microkosmos en het herstel van de verbinding met de Geest wordt de onderworpenheid aan de krachten en machten van deze natuur overwonnen. Zo kan de mens ontsnappen aan de kluisters der reïncarnaties. Zo kan de microkosmos de sfeer van het oorspronkelijke Leven - het Oorspronkelijk Rijk - opnieuw integreren.

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk,   Microkosmos  


 

Bewustzijn : Dit is de hoogste levensvorm. De bewustzijnsstaat bepaalt ook de levensstaat. De zeven voorhoofdholtes (de kandelaar van het hoofd) kunnen de zetel zijn ofwel van het bewustzijn van de natuurmens - de ik-mens - ofwel van de Nieuwe Ziel, de wonderbare Gouden Bloem.

Zie ook : Ik-mens,   Ziel  


Bloed : In zijn breedste betekenis is hij de drager van het bewustzijn. Het bloed, het zenuwfluïde, het hormonale fluïde, het slangenvuur en het astrale vuur van het bewustzijn vormen de vijf aspecten van de Ziel die door het bloed gedragen worden. Elke waarachtige alchemie vereist een volledige bewustzijnsverandering, en dus ook een transformatie van het bloed.

Zie ook : Slangenvuur,  Alchemie,  Bewustzijn  


Chakras : Krachtcentra die in verbinding staan met het zenuwstelsel en de plexi, die met een draaiende beweging (chakra = wiel) de nodige energie opvangen om het leven in stand te houden. In tegenstelling tot diverse occulte systemen die deze beweging trachten te beïnvloeden of versnellen, is het gnostieke leven erop gericht deze te doen stilstaan en vervolgens de draairichting ervan om te keren, dit als gevolg van een gerichtheid op een totaal ander krachtveld.

Zie ook : Occultisme,  Ademveld i.v.m. "krachtveld" 


 

Christiaan Rozenkruis : Symbolisch personage uit het diepzinnige inwijdingsverhaal "De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis" (beschikbaar bij de Rozekruis Pers), waarin het ganse proces van de transfiguratie wordt beschreven, versluierd door een allegorische taal. Het gaat over de kandidaat, die de Roos van het Bewustzijn laat openbloeien op het Kruis van zijn persoonlijkheid, en die binnendringt in het Christusmysterie der wedergeboorte.

Zie ook : Transfiguratie,  Alchemische Bruiloft 


 

Christus : Dit is de centrale Geest van onze planeet (zie : Oorspronkelijk Rijk). Dit stralingsveld van de Universele Broederschap - of de kosmische Christus - heeft zijn brandpunt in het hart van de zevenvoudige planeet. Deze stuwt de mensheid voortdurend tot het vervullen van de Goddelijke Gedachte die elke mens in zich draagt. Zo worden sinds het begin der tijden Christusimpulsen uitgestuurd om de "verloren zoon" terug te brengen naar het oorspronkelijke Vaderland. Wanneer in een microkosmos het ikbewustzijn vervangen wordt door het krachtveld van het Christusbewustzijn ("niet ik ben het die leeft, doch hij leeft in mij") wordt degene die het pad gevolgd heeft een Christus. Zo kan de Jezusmens die Christusmens geworden is ten volle getuigen van de realiteit die hij beleeft, van de weg van wedergeboorte door water en Geest die elke mens dient te volgen. Het historische aspect verdwijnt achter de gnostieke dimensie.

Zie ook : Universele Broederschap,  Microkosmos 


 

Christusatoom of Oeratoom : zie Roos des Harten. 


Christushiërarchie : De groep die deelachtig is aan het Oorspronkelijke Rijk. Bij zijn activiteit om het gevallen mensdom te bevrijden, maakt deze zich kenbaar als de Broederschap van Shamballa, of de Mysterieschool.

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk,  Shamballa i.v.m Broederschap van Shamballa 


Consolamentum : Ritus van de Broederschap der Katharen, waardoor de kandidaat verbonden werd met het nieuwe Gnostieke Levensveld.

Zie ook : Katharen,  Gnostiek,  Endura 


Denken : De ware denkkracht was bij machte de absolute goddelijke Rede te vatten; de zuivere wil daarvan dynamiseerde diens suggesties, en het zuivere gevoel bracht in de microkosmos de nodige krachten tot handelen. De absolute eenheid van hoofd en hart manifesteerde zich in de samenwerking van deze drie mogelijkheden. Het huidige denken - dat door de val afgebroken is van de Geest - is slechts een experimentele en speculatieve activiteit.

Zie ook : Microkosmos 


Dialectiek (dialectische wereld) : Ons huidige levensveld; alles manifesteert er zich als tegengestelde paren : duister en licht, vreugde en smart, leven en dood. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het ene lokt het andere uit. De basiswet van deze dialectische wereld is de voortdurende verandering en verbreking, bronnen van illusie en van lijden. De gnostici hebben deze wereld steeds voorgesteld als ongoddelijk, want geen enkele echte levensvorm kan zich openbaren zolang dit dialectische aspect, waarin de mens zich sedert de val van zijn bewustzijn in gedompeld heeft, geen harmonieuze verbinding hersteld heeft met de Oorspronkelijke Zevenvoudige Schepping (zie Oorspronkelijk Rijk). Dit is het harde ervaringsveld waarin de mens al zijn pogingen (sociaal, politiek, religieus, mystiek, occult, …) om dit Oorspronkelijke Rijk - waarvan hij de roep onbewust waarneemt - te imiteren onverbiddelijk verbroken worden. Zo kan hij in zichzelf het principe terugvinden van het absolute en volmaakte leven van de goddelijke Zevengeest, waartoe hij door zijn verduisterde bewustzijn uitgesloten werd.

Zie ook : Val,  Gnostiek,  Oorspronkelijk Rijk 


Doodsnatuur : Zie Dialectiek. Leven, waarachtig leven, dat is Eeuwig Leven ! In ons huidige bestaan overheerst echter de wet van de verandering en de voortdurende verbreking. Ieder die hier geboren wordt begeeft zich onmiddellijk op een weg van geboorte naar vernietiging. Zo lijkt ons leven slechts een schijnbestaan, een grote illusie. De smart van de verbreking die wij aldus voortdurend ondergaan, en waartegen wij ons nutteloos verzetten, zal er ons al vlug op wijzen dat het niet de "dialectiek" is - niet deze doodsnatuur - die het leven voorstelt waartoe de mens bestemd was, doch het oorspronkelijk adamitische levensveld, dat in de Bijbel "het Rijk der Hemelen" wordt genoemd.

Zie ook : Dialectiek,  Adam,  Oorspronkelijk Rijk 


Geestesschool : Als Mysterieschool van de Christus-hiërofanten vertegenwoordigt zij een werkplaats van de Universele Broederschap, om de zoekers naar het Licht de nodige kennis en vermogens bij te brengen om zich te richten op de weg der transfiguratie en een zelfbevrijdende activiteit te ontwikkelen. Sinds de val heeft de Liefde Gods de mensheid een ononderbroken keten van Geestesscholen gebracht.

Zie ook : Val,  Gnostiek,  Oorspronkelijk Rijk 


 

Endura : Gnostieke term van de Katharen. Dit is de weg van de zelfverbreking volgens het woord "hij die zijn leven verliezen wil om mijnentwil, hij zal het vinden". Het is de weg van de Johannesmens, die "recht maakt de wegen des Heren", de toepassing van "Hij moet groeien en ik moet minder worden", ik moet verdwijnen, opdat de Andere - de Hemelse mens - in mij leve. De endura vertegenwoordigt een proces waardoor de kandidaat - geleid door de Geestesschool - zich op systematische wijze gaat bevrijden van zijn dialectische gehechtheden, en zijn persoonlijkheid en zijn ganse bewustzijn gaat plaatsen onder de hoede van de groeiende nieuwe Ziel.

Zie ook : Katharen,  Dialectiek,  Geestesschool,  Gnostiek 


 

Eonen : Krachten die uitgaan van de mentale en emotionele activiteiten van een mensheid die van het goddelijke Plan is afgeweken. Deze Eonen - die een dialectische hiërarchie vormen - stuwen de mensheid op wegen van religiositeit, wetenschap en occultisme, die zij onder controle hebben vooral via religieuze en occulte hiërarchieën. Daarbij maken zij gebruik van subtiele imitaties van de bevrijdingsweg, echter zonder enig echt Bevrijdingsidee. Zo bestendigen zij hun parasitaire greep, door de verzuchtingen van de massa's te richten naar streefdoelen in de stofwereld of in het hiernamaals. De gnostici van alle tijden hebben de mensheid er voortdurend toe aangezet zich te onttrekken aan de greep van deze hiërarchieën, die deze roep echter beantwoorden door een systematische vernietiging van alles wat aan de gnostische Bevrijdingsidee beantwoordt.Andere betekenis : kosmische cycli tijdens welke een Scheppingsidee zich manifesteert.

Zie ook : Dialectiek,  Gnostiek,  Occultisme 


 

Esoterisme : Dit is het innerlijke begrip van de spirituele dingen. Het is de taal van de Geest. Het ware esoterisme ontstaat door de bewustwording van een Kennis die onze duale visie op de wereld totaal overschrijdt. Alleen op deze wijze kan de eenheid van het vernieuwde Hart en Hoofd - van de Liefde en de Wijsheid - bereikt worden. Een verzwakt aspect van het esoterisme leidt tot de aantrekkingskracht naar occulte kennis, i.v.m. het karmische verleden dat in het aurisch wezen werd opgeslagen.

Zie ook : Occultisme,  Karma,  Aurisch wezen 


 

Ethers : Van de Oorspronkelijke Zevengeest - de Oorspronkelijke Zevenvoudige Aarde - gaan zeven Krachten uit, waaruit de ware Mens leefde. In onze noodorde blijven van de zeven Krachten van dit vitale systeem slechts vier zeer afgezwakte aspecten over : 1. de chemische of scheikundige ether, die het leven en de ontwikkeling van het fysische lichaam in stand houdt,2. de levensether, die in verband staat met de voortplanting,3. de lichtether, met betrekking tot de gevoelens, 4. de weerspiegelende ether, die verband houdt met het denken. Deze vier dialectische krachten - deze vier spijzen - hebben slechts een vaag verband met de vier oorspronkelijke Krachten - de vier Heilige Spijzen. Nochtans stammen zij uit dezelfde Bron, uit het hart van de kosmische Zevengeest, doch zij stemmen overeen met veel lagere radiaties van het hart der Oermaterie. Het proces der transfiguratie heeft tot doel de persoonlijkheid met deze heilige voeding te confronteren, en de oorspronkelijke ethers weer in de plaats te stellen van de dialectische ethers, om het systeem weer levenskrachtig te maken, opnieuw gericht op de zevenvoudige Roos, en in staat om de drie hogere ethers te ontvangen die de totale heropbouw van de microkosmos zullen bewerkstelligen. Een gnostieke Geestesschool brengt - door zijn binding met het nieuwe levensveld - een haard van concentratie van deze hogere ethers; zonder deze kan de ware Alchemie niet plaatsvinden.

Zie ook : Dialectiek,  Roos,  Oorspronkelijk Rijk,  Microkosmos,  Alchemie,  Transfiguratie 


 

Evangelies : Inwijdingsteksten van de oorspronkelijke christelijke Gnosis. Dit zijn helemaal geen historische verhalen, doch zij beschrijven in een gesluierde vorm het proces dat de kandidaat moet volgen op de weg naar de Wedergeboorte- van Bethlehem naar Golgotha - een proces dat bekroond wordt door de Transfiguratie van de Ziel en de Wederopstanding van de Oorspronkelijke Mens.

Zie ook : Transfiguratie,  Oorspronkelijke Mens 


 

Gedachtenbeeld : Elke gedachte die door het verlangen wordt gestimuleerd creëert etherische vormen, die het "ademveld" vullen. Deze individuele gedachtenbeelden vormen samen met de beelden die gevormd worden door de astrale sfeer van de aarde een ware wolk, die overeenstemt met het zelf, en die door de kandidaat dient opgelost te worden. Alleen de zuivere gedachte - geboren uit het vrijheidsstreven van de Roos des Harten - kan het beeld van het Onsterfelijke dat wij in ons dragen tot leven wekken.

Zie ook : Ademveld,  Roos des Harten 


Geestvonkatoom : zie Roos des Harten .


 

Gnosis :1. De adem Gods; God, de Logos, de Bron van alle dingen, die zich manifesteert als Geest, Liefde, Licht, Kracht en Universele Wijsheid. 2. De Universele Broederschap als steunende openbaring van het stralingsveld van Christus. 3. De levende kennis die van God en in God is, en die allen ten deel zal vallen die - door de wedergeboorte van de Ziel - binnentreden in de geboorte van het licht Gods.

Zie ook : Universele Broederschap,  Ziel 


 

Gnostiek :1. betreffende de Gnosis2. geïnspireerd door de Gnosis 3. kenmerkend voor de Gnosis

Zie ook : Bevrijding,  Gnosis 


Gouden Bruiloftskleed: Het Lichtkleed van de in en door de Gnosis herboren Ziel, die klaar is om zich opnieuw te verenigen met de Geest. Met andere woorden, de Alchemische Bruiloft kan een aanvang nemen : de Bruid is klaar om de "Bruiloftszaal" te betreden.

Zie ook : Ziel,  Alchemische Bruiloft,  Gnosis 


Hart : Centrum van de menselijke microkosmos, drager van het Geestvonkatoom - de Roos -, de basis voor het ontwaken en de heropbouw van de Ziel. Daarom begint de bevrijdingsweg - die eindigt op de top van Golgotha in het hoofdheiligdom - steeds in Bethlehem, de grot van het Hart, waar het Godskind - de goddelijke kundalini - geboren wordt. Elk ander proces dat berust op mentale of occulte vermogens (van het hoofd of van het sacrum) van de persoonlijkheid lopen uit op een nog grotere gevangenschap (zie Aurisch wezen).

Zie ook : Microkosmos,  Roos,  Ziel  Kundalini,  Occultisme i.v.m. "occult".


Heilbegeren : zie : Vijfvoudige Gnosis.


Heilige taal: Getuigenissen van de gezanten van de Broederschap, die schriftelijk of mondeling doorgegeven werden aan de mensheid, om deze aan te zetten de band met het Oorspronkelijke terug te vinden.

Zie ook : Universele Broederschap,  Oorspronkelijk Rijk i.v.m. "het Oorspronkelijke". 


Heiligdommen : (De drie heiligdommen van de mens). Werkplaatsen waar de mens dient te getuigen van zijn verbinding met de oorspronkelijke Gnosis, met God. Ontmoetingshaarden tussen God en de mens. Dit zijn de drie menselijke haarden : hoofd, hart en bekken, die de drievoudige menselijke Tempel vormen, volgens Gods beeld en gelijkenis.

Zie ook : Kundalini


Hoger zelf : zie : Aurisch wezen,  Microkosmos,  Lipika


Ik-mens : De huidige natuurgeboren mens, die gedomineerd wordt door zijn natuurlijke neigingen en zijn karma.

Zie ook : Karma,  Zelf


Karma : Alles wat de opeenvolgende persoonlijkheden die de microkosmos bewoond hebben geregistreerd hebben in het aurische wezen als verlangens, gedachten, wilsuitingen. Doch gezien elke overtreding van de scheppingswetten rechtgezet wordt door de wet van oorzaak en gevolg, teneinde de wil van de Logos te vrijwaren, is het karma is aldus de oorzaak van het lijden van de mensen, en van wat deze in hun onwetendheid het lot of het noodlot noemen.

Zie ook : Microkosmos,  Aurisch wezen


 

Katharen : Gnostieke Broederschap uit de Middeleeuwen, die de Mysteries van het Oorspronkelijke Christendom nieuw leven schonk. Niettegenstaande de systematische uitroeiing door de rooms katholieke kerk had de spirituele impuls van de broederschap een geweldige weerklank in gans Europa.

Zie ook : Gnostiek


 

Kundalini : Er zijn drie kundalini-centra waarin deze zuivere goddelijke kracht werkzaam kan zijn : hart, hoofd en bekken of sacrum. Deze drie zijn bij de dialectische mens slechts de gevangenen van de astrale sfeer der aarde. Het hoofd is de gevangene van het astrale veld der aarde, het bekken of sacrum is helemaal in de ban van het karma, en het hart is dusdanig bezoedeld dat het niet meer beantwoord aan wat het hoofd gebiedt. Alleen het hart heeft nog een bepaalde vrijheid, door de aanwezigheid van de Roos. De meeste occulte wegen tot zelfrealisatie, talrijke yogasystemen, trachten de zoekers een imitatie van de wedergeboorte te brengen. Er worden oefeningen geboden die toelaten de stroom van de kundalini vanuit het sacrum, via het slangenvuur, tot de vierde voorhoofdsholte en uiteindelijk tot de pinealis te voeren. Zo wordt het ganse hoofdheiligdom blootgesteld aan hetzelfde vibratieveld waarin de kundalini van het bekken actief is, en zo dringt het microkosmische verleden en alles wat door het aurisch wezen meegevoerd wordt het ganse menselijke wezen binnen. Zo verschijnt het bewustzijn van de hogere domeinen van de spiegelsfeer, met zijn legioenen goden en meesters. Zo wordt de dialectische greep der natuurkrachten in de lager pool bestendigd door het aurisch wezen, en in het hoofd door het astrale veld der aarde. Een dergelijke kandidaat is verloren voor de Bevrijding. Het proces der Wedergeboorte gebeurt echter op een totaal andere manier. Deze vangt aan in het hart, waar - door de activiteit van het Geestvonkatoom - de zuivere Kundalini van het hart ontwaakt. Het licht van de Gnosis - dat de eenheid van hoofd en hart realiseert - daalt dan via het rechter koord van de sympaticus neer tot de plexus sacralis, en - in tegenstelling tot het occulte proces - brengt dit door de gnostieke stroming uit het hart achtereenvolgens een zuivering teweeg van de diverse chakra, om dan uiteindelijk het karmische verleden van de plexus sacralis teniet te doen. Dan stijgt deze terug op langs het linker koord van de sympaticus en bereikt zo uiteindelijk de pinealis, waarin een schitterende straling ontstaat. Het systeem van de kandidaat dat nu volledig bevrijd is, zowel van het aurische wezen als van de aardse astrale sfeer, ontwaakt bij het Gnostieke Licht van het oorspronkelijke Levensveld.

Zie ook : Heiligdommen,  Karma,  Roos,  Bevrijding,  Occultisme,  Aurisch wezen,  Spiegelsfeer,  Chakras,  Pinealis


 

Leven (Nieuw ~) : Wie opnieuw geboren is naar de Ziel treedt het nieuwe Leven binnen. Hij is een "nieuw schepsel" geworden. Hij kan een nieuwe taal waarnemen, die van de levende Zielenstaat. Het nieuwe Leven volgt uit de verbinding met de Geest; het is een leven van absolute dienstbaarheid door de Kracht van de universele Liefde.

Zie ook : Ziel


 

Levenshouding (Nieuwe ~) : Het in de praktijk brengen van al wat nodig is op de weg naar de Transfiguratie, gesteund op het diepe verlangen tot bevrijding dat in het hart geboren is. Het gaat om een volledige heroriëntatie - die intelligent doorgevoerd wordt - van alle activiteiten van de persoonlijkheid. Deze nieuwe levenshouding kan slechts een realiteit worden indien ze het spontane gevolg is van de drie eerste aspecten van de vijfvoudige Gnosis : inzicht, Heilbegeren en volledige zelfovergave.

Zie ook : Transfiguratie,  Bevrijding,  Heilbegeren,  Vijfvoudige Gnosis


 

Lichaam : De menselijke persoonlijkheid wordt gekenmerkt door zijn oorspronkelijke zevenvoudige structuur. Zijn drie bewustzijnscentra (hoofd, hart, bekken) pogen zich uit te drukken door middel van de vier lichamen waarover hij beschikt.· Het fysische lichaam wordt omgeven door zijn etherisch dubbel of etherlichaam, dat op zijn beurt omvat wordt door het astrale lichaam, dat nog fijnstoffelijker en beweeglijker is, en dat vele vormen kan aannemen o.a. deze van de persoonlijkheid.· In dit astrale lichaam of begeertelichaam nemen de verlangens en illusies vorm waaruit de aardse mens leeft.· Tenslotte is er ook nog het mentale lichaam, dat het geheel zou moeten besturen, daar dit het voertuig is van de Goddelijke Gedachte; dit lichaam bestaat bij de gewone mens nog maar in een zeer embryonale staat.De ontwikkeling van dit geheel volgens het verlossingsplan liep vast door de greep van het ik op het astrale lichaam, en als gevolg van het karma en de "luciferische" neigingen van het astrale wezen op het hogere zelf. Dit ganse complex - lichaam, bewustzijn, astraal wezen - dient dank zij de endura weer tot leven gebracht te worden door het bewustzijn van de nieuwgeboren microkosmische mens.

Zie ook : Karma,  Aurisch wezen,  Endura,  Microkosmos


 

Lipika : Het Lipika-wezen - het aurisch wezen of hoger zelf - vertegenwoordigt een geheel van krachten, waarden en gehechtheden, die het resultaat zijn van het leven van de diverse persoonlijkheden die in dit openbaringsveld vertoefden. Alle krachten, waarden en banden vormen samen de lichten of sterren aan het firmament van onze microkosmos. Deze lichten zijn magnetische brandpunten, die - als gevolg van onze natuur - de kwaliteit van het magnetische spirituele veld bepalen, d.w.z. de aard van de krachten en substanties die uit de atmosfeer binnengehaald worden in het microkosmische systeem, en die dus ook toegelaten worden in de persoonlijkheid. Het is dus van de aard van deze lichten dat onze ganse persoonlijkheid afhangt. De transformatie van de persoonlijkheid dient dus noodzakelijk voorafgegaan te worden door een transformatie van de lichten van dit firmament. Dit is slechts mogelijk door de offerande van het zelf, de totale verbreking van het zelf of de ik-verbreking.

Zie ook : Aurisch wezen,  Microkosmos,  Karma


Macrokosmos : De wereld, of - ruimer gezien - het universum.


Magie : In zijn essentie is dit de toepassing van de mogelijkheden die de Oorspronkelijke Mens had. Voor de bevrijde in de Gnosis is dit de progressieve ontwikkeling van de Kunst van Bouw, waarvan de oorsprong te vinden is in de Universele Leer waartoe zijn totale ommekeer hem toegang verschafte. De gnostieke Magie - het bewustzijn en de beheersing van de wetten van de universele straling - stemt overeen met een werk dat volledig ten dienste staat van het Grote Bevrijdingswerk van de Broederschap. Elke zoeker ondergaat - door zijn karmische verleden en de invloed van de astrale spiegelsfeer die in onze dagen dermate vervuild is - de aantrekkingskracht van een magie waardoor zijn persoonlijke wil hem drijft tot diverse doelstellingen : het verkrijgen van "macht" en een greep op de anderen, of zich inspannen om "vooruit te komen" of om de anderen te helpen. De verscheidene soorten magie - zwarte, grijze, of zogenaamd witte magie - zijn steeds afhankelijk van diverse middelen : magnetisme, spiritisme, astrologie, ademhalingsoefeningen, concentratietechnieken, … Door een zeer dialectische illusie blijft de zogenaamd witte magie steeds volledig ten dienste van de hiërarchieën van de spiegelsfeer, en vertegenwoordigt een der grootste gevaren tot kristallisatie in de wereld van het occulte voor wie puur de bevrijding nastreeft. Elke vorm van magie die niet gesteund is op het persoonlijke verlangen of de wil blijft een activiteit die de greep van het aurische wezen op de persoonlijkheid alleen maar versterkt. Men kan dus echt pas van magie spreken na het ontwaken van het bewustzijn van de Ziel.

Zie ook : Oorspronkelijke Mens,  Karma,  Bevrijding,  Spiegelsfeer,  Dialectiek


Magnetisch veld : Krachtveld waarin de mogelijkheden zich manifesteren in functie van een wet. Zo kan men het transfiguratieproces als volgt resumeren : · bevrijding uit het aardse magnetische veld van de mens die door de dialectische wet gevangen gehouden werd· het verwezenlijken van een nieuwe bewuste band met het zevenvoudige krachtveld van de Universele Broederschap. Deze broederschap is de behoeder van de kennis en de krachten die door de mens kunnen benut worden, en waarin de innerlijke wet van het hart - die latent aanwezig is in het Geestvonkatoom in de kern van de microkosmos - geopenbaard wordt .

Zie ook : Dialectiek,  Universele Broederschap,  Transfiguratie


Mantram : Een woord of een reeks van woorden, die - gezongen of uitgesproken met een bepaalde bewustheidstoestand en oriëntatie - een grote kracht kunnen ontketenen. De mantrams hebben slechts een bevrijdende functie als zij gebruikt worden door de mens die met de Gnosis verbonden is, ten dienste van het Grote Werk. Elk ander gebruik roept slechts de natuurkrachten op en is de schepper van karma, en versterkt dus zeer de onderworpenheid aan het wiel van de dialectiek.

Zie ook : Karma,  Gnosis,  Wiel van de dialectiek


Materia Magica : De basissubstantie van het goddelijke universum, van het Oorspronkelijk Rijk.

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk


Microkosmos : De ware Mens, die een samenvatting is van de ganse schepping, vormt een geheel van zeven sferen, van zeven krachtvelden die elkaar doordringen en waardoor de Oorspronkelijke Mens harmonisch in verbinding stond met de macrokosmos, de kosmische Zevengeest. Onze persoonlijkheid met zijn zeven aspecten is nog slechts een zwakke weerspiegeling van wat de Oorspronkelijke Mens was. Het afbreken door de Ziel van de verbinding van de mens met de Geest bracht de val en de aftakeling van de microkosmos met zich mee. De Wedergeboorte in "het Rijk der Hemelen" vertegenwoordigt de herintegratie van de microkosmos in de oorspronkelijke volmaaktheid. Deze omvat de opstanding van de oorspronkelijke Ziel en het herstel van de band tussen Mens en Geest. Door deze verbinding wordt het gewone bewustzijn - dat beperkt is tot ons dialectische levensdomein - omvat in het immense bewustzijn van de microkosmos, die meewerkt aan het goddelijke Plan voor de mensheid. De kennis van dit plan - die in het hart van onze microkosmos bewaard wordt - is een van de essentiële punten van de gnostieke Bevrijdingsleer, want zij doet alle religieuze en occulte bespiegelingen en illusies teniet. De zevenvoudige persoonlijkheid wordt omgeven door een "openbaringsveld" (of ademveld) waarin de krachten en substanties binnendringen uit de atmosfeer en het grote kosmische veld waaruit deze persoonlijkheid leeft. Doch dit geheel staat onder de controle van een "aurische sfeer" die de "hemel" van onze microkosmos vormt, waarin de som van de ervaringen der persoonlijkheden (zie reïncarnatie) die achtereenvolgens deze microkosmos bewoond hebben een eenheid vormen - een hoger zelf of "deurwaarder" - die de bron is van allerlei occulte illusies, verschijningen en mystieke fenomenen die op de persoonlijkheid parasiteren en de mens in zijn aardse beperkingen kluisteren. Alleen de verbreking van dit keurslijf door de volledige zelfopoffering kan de microkosmos bevrijden en het zevenvoudige geestelijke veld toelaten de mens in zijn oorspronkelijke schittering te herstellen.

Zie ook : Ademveld,  Bevrijding,  Val,  Oorspronkelijke Mens,  Zevengeest


Mysteries : Spirituele leer die vroeger doorgegeven werd aan de kandidaten op het Pad, waarbij gebruik gemaakt werd van mythes en allegorieën. Dit is een hogere vorm van de Bevrijdingsleer, met een krachtige uitstraling, die alle mogelijkheden tot vernieuwing biedt aan de kandidaat die er zich mee verbindt.

Zie ook : Bevrijding


Noodorde : Onze dialectische wereld, als ervaringsveld voor een leven dat afgesneden is van de Geest. Door de tussenkomst van de Universele Broederschap kunnen de gevallen microkosmoi zich opnieuw integreren in het Oorspronkelijk Rijk, dank zij het proces waarbij de persoonlijkheid zich bewust overgeeft - in totale zelfverloochening - aan de goddelijke Ziel. Deze volledige overgave van een stralend bewustzijn herstelt wat ooit door een op zichzelf gericht bewustzijn vernietigd werd.

Zie ook : Microkosmos,  Oorspronkelijk Rijk,  Universele Broederschap,  Dialectiek


 

Occultisme : Praktijk bestaande uit diverse methodes die berusten op cultuur en de verfijning van het zelf, teneinde de subtiele krachten der persoonlijkheid te ontwikkelen. Deze occulte ombuiging van de latente geestelijke functies der persoonlijkheid - die slechts door de Ziel zouden mogen opgewekt worden - verbindt de uitvoerder van deze methodes met diverse subtiele niveaus van de spiegelsfeer, en leveren hem een illusie van vrijheid, die ten koste gaat van het verlies van een mogelijk ontwaken. Het occultisme dient dus duidelijk onderscheiden te worden van de gnostieke Magie van de Ziel.

Zie ook : Zelf,  Spiegelsfeer,  Magie


 

Oeratoom of Christusatoom : zie : Roos des Harten., 


Ommekeer (fundamentele ~) : Totale verandering van oriëntatie en van leven van diegene die zich bewust wordt van zijn gevangenschap. Dit is een zelf-revolutie die inhoudt dat de zoeker - met de hulp van de Broederschap - in zich een absolute waarde terugvindt, vrij van het zelf, waardoor hij zijn wezen opnieuw kan openstellen voor het oorspronkelijke Licht.

Zie ook : Universele Broederschap,  Zelf


Oorspronkelijk Rijk : Dit Rijk der Hemelen bestaat sinds altijd in zijn volheid. Deze heilige oorspronkelijke Aarde is - zoals de microkosmoi die haar bewoonden - een geheel van zeven sferen die elkaar doordringen, en waarvan de zevende het dialectische aspect vertegenwoordigt van deze Zevengeest. Het maakt de krachten vrij die ten dienste staan van het volmaakte leven, dat zijn unieke en goddelijke uitdrukking slechts vindt in het geheel van de Zevengeest. Diegene die in zijn eigen microkosmos de zevenvoudige sleutel vindt opent zijn bewustzijn voor de waarneming van dit Rijk, dat "nader is dan handen en voeten".

Zie ook : Microkosmos,  Zevengeest


Oorspronkelijk Vaderland : Het levensdomein van de oorspronkelijke Mens, waaraan de herinnering die in het bewustzijn van de mens verborgen is, spreekt nog steeds de zoeker aan, die zich een vreemdeling voelt op deze aarde.

Zie ook : Oorspronkelijke Mens


Oorspronkelijke mens : De mens als levende Gedachte van de Gnosis, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God als Mens-Ziel-Geest. Hij openbaart in de kosmische Zevengeest de oneindige mogelijkheden die het goddelijke Plan in het hart van de Microkosmos heeft neergelegd. Van deze herkomst bewaart de huidige aardse mens slechts een verre herinnering, een brandend heimwee dat zijn persoonlijkheid wakker schudt. Door het Geestvonkatoom in het hart - het laatste overblijfsel aan deze verheven staat - blijft hij steeds "drager van het beeld der onsterfelijkheid", dat hij opnieuw zijn ware plaats kan geven door een fundamentele ommekeer van zijn leven.

Zie ook : Microkosmos,  Ommekeer,  Zevengeest,  Geestvonkatoom


 

Orde : Er zijn twee orden : door het grote kosmische onheil dat bekend staat als de val werd het menselijke bewustzijn in twee verscheidene orden opgesplitst :· de dialectische natuurorde, die onderworpen is aan de wet van "opgaan, blinken en verzinken"; deze vertegenwoordigt slechts één aspect van de oorspronkelijke schepping, en is afgescheiden van het geheel dat haar zin gaf; een gedeelte van de menselijke levensgolf die de verbinding met de Geest verloren is identificeert zich met deze dialectische natuur, waar de Rede afwezig is· de andere orde - deze van de onbeweeglijke natuur - is bekend als het Oorspronkelijk Rijk, het domein der levende Zielen; alleen zij hebben toegang daartoe die "herboren zijn door water en Geest".Dit onderscheid tussen de twee orden vormt de basis van de gnostieke leer.

Zie ook : Val,  Dialectiek,  Oorspronkelijk Rijk


 

Pinealis = Pijnappelklier (naar de vorm) of Epiphyse : Indien zij ontstoken is door het licht van de Gnosis - via het Geestvonkatoom, de thymusklier en het Christushormoon - vormt de pinealis samen met het kundalini (dat slechts op het ware spirituele licht reageert), de zetel van de Christusstraling, de open poort tot de Wijsheid Gods die zich rechtstreeks aan de mens bekend maakt.

Zie ook : Kundalini


Pistis Sophia : Antieke gnostieke tekst, toegeschreven aan Valentinus. Deze verhaalt in een beeldenrijke vorm de strijd van de Pistis Sophia (geloof-wijsheid) - d.w.z. de Ziel die op zoek is naar de Gnosis - tegen de overheersing der natuureonen, haar val en opstanding in de hogere sferen van het Oorspronkelijk Rijk.

Zie ook : Gnosis,  Eonen,  Val,  Oorspronkelijk Rijk


Preherinnering : Het heimwee naar het oorspronkelijke Vaderland spreekt tot het hart van de mens, en zet hem ertoe aan voortdurend de zin van dit leven te zoeken en het middel terug te keren om naar dit vaderland, waarvan hij het bestaan in zijn diepste wezen aanvoelt. De ik-persoonlijkheid keert hem daarvan af door vele afleidingen die tot vergetelheid leiden. Dit laatste spoor van de oorspronkelijke Mens in het hart - dit grote heimwee - is een vuur dat het ganse wezen moet doen ontvlammen en hem aanzetten tot de terugkeer.

Zie ook : Zelf,  Oorspronkelijke Mens


 

Reïncarnatie : Elke menselijke persoonlijkheid kan door zich te verbinden met de Roos des Harten - het centrale brandpunt van de omringende microkosmos - zijn leven wijden aan de geboorte van de nieuwe Ziel, door een volledige zelfovergave. Wanneer hij de roep van de goddelijke vonk in de microkosmos niet beantwoordt zal deze - na de dood van de persoonlijkheid - er telkens een andere "adopteren", totdat het grote offer en de wedergeboorte die er het gevolg van is plaatsvindt. Het is dus geenszins de ik-persoonlijkheid die reïncarneert. Nochtans wordt de som van de ervaringen van de diverse door de microkosmos geadopteerde persoonlijkheden geëtst in het aurisch wezen.

Zie ook : Roos des Harten,  Microkosmos,  Zelf,  Aurisch wezen


 

Religie : In zijn diepste betekenis is dit "opnieuw verbinden (met God)". Het is het herstel van de drievoudige Eenheid : Mens-Ziel-Geest. Deze innerlijke godsdienst - naar de Geest - werd door het natuurbewustzijn aangegrepen en tot een uiterlijke cultus van pure vormelijkheid gedegenereerd; deze wordt door de hiërarchieën van deze wereld gebruikt om hun greep op de mensheid te bestendigen.

 

Roos of Roos des Harten : Mystieke aanduiding van de Geestvonkatoom, ook nog Oeratoom genoemd, of de Graankorrel Jesu. Het is het laatste spoor van de Oorspronkelijke mens die zich in de kern van de microkosmos bevindt. Deze wordt gesitueerd bij de rechter bovenkant van het hart van de persoonlijkheid, en is de kiem voor de vernieuwing van de microkosmos.

Zie ook : Oorspronkelijke Mens,  Microkosmos


 

Rozenkruis : Dit is de kandidaat die de Roos van het Zielenbewustzijn heeft laten ontbloeien in het hart van zijn persoonlijkheid, door de kruisweg van de zelfverloochening. De rozenkruiser is diegene die zich de boodschap van de Broederschap ter harte neemt.

Zie ook : Zelf,  Christiaan Rozenkruis


Shamballa : zie :. Christushiërarchie


 

Slangenvuur : Het vuur van de Ziel of van het bewustzijn; één van de vijf aspecten van de Ziel die zich openbaren in het ruggenmerg, en dat de verbinding maakt tussen de lagere en de hogere pool van de as van hersenen en ruggengraat : de plexus sacralis en de vierde kandelaar, de vierde hersenholte.

Zie ook : Ziel,  Zevenarmige Kandelaar


 

Slangenvuursysteem : zie Slangenvuur.Het systeem van hersenen en ruggenmerg, zetel van het zielenvuur of bewustzijnsvuur.


Spiegelsfeer : Alle activiteiten van het denken, de verlangens en de wil van de gewone mens geven aanleiding tot de vorming van talloze gedachtenbeelden in zijn ademveld, die op de duur bedreigend worden en hem volledig overheersen. Zo is ook de astrale sfeer van onze aarde volledig bezoedeld door allerlei collectieve gedachtenwolken van de mensheid. In het "hierboven" heeft de mensheid zich zo in de loop der millennia een ware weerspiegeling opgebouwd van al wat hij hier beneden denkt en droomt. Paradijzen en hellen allerlei, wonderbare astrale constructies, schitterende paleizen en kathedralen vormen de verbijsterende valstrik waar de overledene - na zijn leven hier beneden - een "hierboven" zal aantreffen dat aan zijn verwachtingen beantwoordt, met een pantheon van goden en godinnen, beroemdheden, Christussen, heiligen en goeroes. Het is in deze spiegelsfeer dat de ijlere voertuigen van de overledene - vooral het astrale lichaam en het overblijfsel van het zelfbewustzijn - zich uiteindelijk zullen oplossen vóór een nieuwe incarnatie van de microkosmos in de materie.

Zie ook : Lichaam i.v.m. "Astraal lichaam",  Gedachtenbeeld,  Microkosmos,  Stofsfeer


Stofsfeer : De stofsfeer en de spiegelsfeer vormen de twee helften van de verderfelijke natuurorde.· De stofsfeer is het domein waarin wij met onze materiële verschijningsvorm leven. · De spiegelsfeer is het domein waar zich - naast andere fenomenen - het proces afspeelt van de dood van de oude persoonlijkheid tot de belevendiging van een nieuwe persoonlijkheid.

Zie ook : Spiegelsfeer,  Doodsnatuur


Sympaticus : De twee zenuwstrengen waaruit het sympathisch zenuwstelsel bestaat links en rechts van de ruggengraat (Ida en Pingala) vormen een systeem dat automatisch functioneert, dat dus niet afhankelijk is van de wil van de persoonlijkheid. Dit systeem wordt vermeld in het gnostieke proces waarbij tussen de twee polen van de vernieuwde persoonlijkheid een nieuw "slangenvuur" wordt opgebouwd, dat volledig in verbinding staat met het Krachtveld en met het gnostieke Bewustzijn.

Zie ook : Slangenvuur


 

Tegennatuur : Het dialectische bestaansveld, waarin de gevallen mens - d.w.z. de mens die van God en de Geest is afgescheiden - leeft volgens zijn eigen wil. Dit leven, dat afgescheiden is van de goddelijke kosmische orde, heeft geleid tot de ontwikkeling van het kwaad, dat ons levensveld karakteriseert in al zijn aspecten, en dat wij met onze eigen wil trachten te bestrijden. Gezien zijn aard kan deze ongoddelijke - dus tegennatuurlijke - ontwikkeling slechts te niet gedaan worden door wat de Bijbel "de verzoening met God" noemt, en de bekrachtiging van die verzoening; m.a.w. : door een verbinding met de Geest te maken, dank zij de transmutatie en de transfiguratie, en door de in vrijheid toegestane terugkeer tot de universele kosmische orde die deze weg vereist.

Zie ook : Transfiguratie


 

Tempel : De Oorspronkelijke Mens is de Tempel van de Geest. Elke mens is geroepen om de drievoudige oorspronkelijke Tempel opnieuw op te bouwen, zoals deze er was bij het begin der tijden. Deze Tempel is de microkosmos, de tempel "die niet met mensenhanden gebouwd is". In het aardse domein is de microkosmos verbonden met een zelf, een ik-persoonlijkheid die buiten het goddelijke staat. Opdat de Tempel in drie "dagen" (drie fases) zou kunnen opgebouwd worden dient een zuiveringsproces op gang gebracht te worden in de drie heiligdommen : hoofd, hart en bekken.

Zie ook : Microkosmos,  Zelf,  Heiligdommen


 

Transfiguratie : De evangelische wedergeboorte door water en Geest, naar Geest, Ziel en lichaam. Dit is een proces waarbij het sterfelijke zich met het onsterfelijke bekleedt, het alchemische proces waardoor het onheilige verdwijnt en opnieuw geheiligd wordt. Het is "de transmutatie van onedele metalen in goud".

Zie ook : Alchemie


 

Universele Broederschap : Goddelijke hiërarchie van het Oorspronkelijk Rijk, gevormd door entiteiten die geen deel hadden aan de val, en zij die het Rijk opnieuw in zich geïntegreerd hebben. Zijn bevrijdingsactiviteiten werken overal en altijd, om alle menselijke entiteiten te helpen hun goddelijke bestemming terug te vinden.

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk


Universele leer : Hoewel men kan spreken van het Pad en zijn verwezenlijking, en hoewel men enkele aanduidingen kan geven die de zoeker vooruit helpen, kan een leer - hetzij neergeschreven, hetzij mondeling overgeleverd - nooit de essentie doorgeven van de Gnosis, van de Universele Leer. Nochtans bestaat deze leer, als de Stralingsvolheid die aan de mensheid doorgegeven wordt door de Broederschap der Bevrijden. Onder deze zuivere vorm - die ontoegankelijk is voor het gewone bewustzijn, en die vrij is van elke interpretatie, vervorming of bezoedeling - richt deze zich rechtstreeks tot de mens wiens Zielebewustzijn begint te ontwaken. Zo is de Universele Leer een volmaakte en absolute realiteit, waar diegene wiens bewustzijn zich gaat ontplooien volledig kan op vertrouwen, in volledige autonomie.

Zie ook : Gnosis


 

Val : De grote kosmische ramp waar alle mythes van de mensheid het over hebben. De val verwijst naar het bewustzijnsverlies van de microkosmische mens i.v.m. het Zevenvoudige Universum (het Oorspronkelijke Rijk). De mens kan zich alleen nog in het dichtste materiële gedeelte van het Universum (de dialectische sfeer met haar zichtbare en onzichtbare aspecten) manifesteren. Van dit aardse domein kan hij echter de basis maken voor zijn Wedergeboorte, of hij kan er in gevangenschap blijven leven, afgesloten van de herinnering aan zijn herkomst.

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk,  Microkosmos i.v.m. "de microkosmische mens",  Dialectiek


 

Vijfvoudige Gnosis : De vijf basisaspecten van de bevrijdingsweg : inzicht, heilbegeren, zelfovergave, nieuwe levenshouding, intrede in het nieuwe Leven.


Vrijmetselarij : Activiteit die tentoongespreid wordt door de leerlingen van de Geestesschool, als vrije bouwers - individueel of in groep - bij de opbouw van een magnetisch veld waarin zij aan het aardse magnetische veld ontsnappen : een gnostiek magnetisch veld, de innerlijke Tempel van de verbinding met de Geest.

Zie ook : Magnetisch Veld,  Gnostiek


Wiel van de dialectiek : Ook genoemd "het wiel van leven en dood", d.w.z. het proces van geboorte, leven en dood van een persoonlijkheid, een proces dat zich voortdurend herhaalt, in overeenstemming met de wetten van de dialectiek.

Zie ook : Dialectiek


Zelf: Onderdeel van het bewustzijn dat het roer in handen nam van het ganse persoonlijkheidssysteem, en dat gekenmerkt wordt door : · alles naar zichzelf relateren (egocentrisme) · zich te allen prijze in het hier en nu willen waarmakenDeze bewustzijnsstaat is ontstaan uit de afscheiding (val) en wordt in stand gehouden door de krachten van onwetendheid en vergetelheid.

Zie ook : Val,  Bewustzijn,  Ik-mens


Zevenarmige kandelaar : Krachtig symbool van de zevenvoudige manifestatie en van de zeven lichten die branden in elk van de drie "heiligdommen" - van het hoofd, van het hart en van het bekken - en die de aard van de menselijke natuur en van zijn bewustzijn - hetzij dialectisch hetzij gnostiek - bepalen.

Zie ook : Heiligdommen,  Dialectiek,  Gnostiek


 

Zevengeest (kosmische ~) : Het zevenvoudige Oorspronkelijke Rijk wordt gevormd door zeven sferen, waarvan onze aarde slechts één aspect is. Het is de uitdrukking van een Plan, een Universele Gedachte, waaraan de oorspronkelijke Mens ontsproten is. Het Geestvonkatoom in het hart - de zevenvoudige Roos - is het brandpunt waarin dit latente idee opnieuw kan ontvlammen en ervoor zorgen dat de opstanding in elke mens een feit worde. Daarom werd er gezegd : "Voorwaar, het Rijk Gods is in u".

Zie ook : Oorspronkelijk Rijk,  Dialectiek,  Roos des Harten i.v.m. "Geestvonkatoom". 


 

Ziel : Bij de drievoudige Oorspronkelijke Mens (Geest - Ziel - lichaam) is het de Ziel die aan het lichaam de suggesties van de Geest meedeelt. Alleen de heropbouw van deze oorspronkelijke Ziel - waarvan het laatste spoor zich in het hart bevindt - kan tot de hergeboorte leiden. Wat de mens gewoonlijk zijn Ziel noemt is slechts een geheel van ideeën, van persoonlijke neigingen, en van de conditionering waarmee hij zijn ik-individualiteit opgebouwd heeft. Het is deze ik-Ziel die zich voortdurend afkeert van het bevrijdende idee van de heropbouw van de onsterfelijke Ziel, in een illusoire poging zich duurzaam te vestigen in deze wereld of in het hiernamaals.

Zie ook : Microkosmos,  Zelf i.v.m. "ik-individualiteit",  Spiegelsfeer i.v.m. "hiernamaals" 

gnosis
CR
Oorsprong
ethers
microcosmos
dialektiek
hart
katharen
Alchem. bruiloft
krachtveld
roos
universeel
Transfiguratie
Christus
Anchor 1
Adam
Val
Occultisme
Anchor 1
zelf
Lipika
Karma
Anchor 1
Anchor 1
vijfvoudige GN
bottom of page